12°21'17.8"N 1°32'05.4"W
12.354944444444 1.5348333333333


Ky Siriki
Artist Studio Burkina Faso, Ouagadougou
Adjaratou Ouedraogo
Artist Burkina Faso, Ouagadougou