Hamad Mbarouk Hamad
Artist Tanzania, Zanzibar
Cultural Arts Centre Zanzibar
Art Gallery Tanzania, Zanzibar
Cultural Arts Gallery
Art Gallery Tanzania, Zanzibar
Dr Bulugu Gallery
Art gallery Tanzania, Zanzibar
Hellen Art Gallery
Art gallery Tanzania, Zanzibar